Artikel 1 Begripsbepaling

 1. BidPro: De besloten vennootschap BidPro BV, gevestigd te Veenendaal aan de Koningsschot 45B.
 2. Cliënt: De opdrachtgever van BidPro
 3. Partijen: BidPro en Cliënt

Artikel 2 Algemeen

 1. BidPro is een besloten vennootschap die zich ten doel stelt om haar cliënten te adviseren, begeleiden en ondersteunen op het gebied van sales en business development en alles wat daarmee samenhangt.
 2. BidPro wordt te allen tijde uitsluitend vertegenwoordigd door W.W. van Eijk en/of A.F. Hordijk. Derhalve kan BidPro op geen enkele wijze worden geboden door anderen dan voorgenoemde personen. Indien Cliënt in aanraking komt met een ander dan genoemde personen, die desondanks deze vertegenwoordigingsbevoegdheid pretendeert, dient Cliënt BidPro hierover direct te informeren.

Artikel 3 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing en maken deel uit van alle overeenkomsten tussen BidPro en Cliënt, alsmede op de hieruit voortvloeiende overeenkomsten, verdere (rechts)handelingen en verplichtingen van BidPro met, voor of jegens Cliënt. Indien de algemene voorwaarden éénmaal tussen Partijen van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere van toepassing verklaring, van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen Partijen, alsmede op alle buitencontractuele relaties tussen Partijen, met name onrechtmatige daad. Onder overeenkomst als bedoeld in dit artikel vallen ook alle door BidPro ten behoeve van Cliënt verrichte werkzaamheden.
 2. Indien BidPro niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet of niet  langer van toepassing zijn, of dat BidPro in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van deze bepalingen te verlangen.

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomsten

 1. Een overeenkomst van opdracht tussen BidPro en Cliënt komt pas tot stand nadat de door Cliënt verstrekte opdracht vervolgens uitdrukkelijk schriftelijk door BidPro is aanvaard. Een vooraf aan Cliënt verstrekte prijsindicatie wordt geacht uitsluitend een uitnodiging tot onderhandeling te zijn.

Artikel 5 Partijen

 1. Alle overeenkomsten worden geacht uitsluitend met BidPro te worden of te zijn aangegaan en niet met een aan BidPro verbonden persoon. Dat geldt ook als het de bedoeling van Client en/of BidPro is dat de werkzaamheden (slechts) door een bepaald aan BidPro verbonden persoon zal worden uitgevoerd. In afwijking van de artikelen 7:404 en 7:407 BW is een ieder die, al dan niet in dienstbetrekking, voor of ten behoeve van BidPro werkzaam is niet persoonlijk geboden of aansprakelijk.
 2. BidPro verricht haar werkzaamheden uitsluitend ten behoeve van haar contractpartij. Derden kunnen derhalve geen rechten ontlenen aan de inhoud van verrichte werkzaamheden en/of aan de wijze waarop al dan niet uitvoering aan de opdracht is gegeven. Het is Client niet toegestaan haar rechten uit de overeenkomst met BidPro of rechten die anderszins verband houden met de door BidPro te verrichten of reeds verrichte werkzaamheden en/of de wijze waarop deze werkzaamheden al dan niet zijn uitgevoerd, over te dragen aan derden, tenzij BidPro daar uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 6 Verplichten van BidPro

 1. De uit de overeenkomst met Cliënt voortvloeiende verplichting tot dienstverlening bestaat uit een inspanning naar beste vermogen, gebaseerd op de door Cliënt verstrekte gegevens en de aard van de opdracht, tenzij tussen Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 
 2. De met Client afgesproken termijnen met betrekking tot de door BidPro uit te voeren werkzaamheden zijn richtlijnen en geen fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7 Verplichtingen van Cliënt

 1. Cliënt is gehouden zorg te dragen voor een correcte nakoming van de overeengekomen betalingsverplichting.
 2. Cliënt is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst, alsmede alle door BidPro verlangde gegevens en informatie, tijdig en volledig aan BidPro te verstrekken. De Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan BidPro verstrekte gegevens en informatie. Indien voorgenoemde feiten, omstandigheden, gegevens en informatie niet geheel juist zijn, onvolledig zijn of niet tijdig worden verstrekt komen alle nadelige gevolgen daarvan voor rekening van Client en heeft BidPro het recht de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten en/of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgende de gehanteerde tarieven in rekening te brengen.

Artikel 8 Duur van de overeenkomst

 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen wordt de overeenkomst tussen BidPro en Cliënt aangegeven voor bepaalde tijd, waarbij de overeenkomst niet tussentijds kan worden opgezegd.
 2. Een overeenkomst kan uitsluitend door één van beide partijen zonder rechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang per aangetekende brief worden ontbonden, indien:

Artikel 9 Betaling

 1. Betaling vindt plaats binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Deze termijn geldt als fatale termijn.
 2. Indien Cliënt de juistheid of een onderdeel van een factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet-betwiste gedeelte. Indien en voor zover het betwiste gedeelte alsnog verschuldigd blijkt, geldt daarvoor de oorspronkelijke factuurdatum.
 3. Indien door omstandigheden die redelijkerwijs toerekenbaar zijn aan Cliënt en/of in diens risicosfeer vallen, geplande werkzaamheden niet door BidPro kunnen worden verricht, is Cliënt evenwel de overeengekomen vergoeding en daaraan gebonden kosten aan BidPro verschuldigd. Deze vergoeding kan onder omstandigheden in overleg worden gematigd.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. Zodra Client een mogelijke grond voor een deugdelijke aanspraak jegens BidPro heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is Cliënt gehouden om onverwijld, met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd het bestaan van deze aanspraak jegens BidPro schriftelijk aan BidPro mee te delen, op straffe van verval van recht. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt het recht op schadevergoeding jegens BidPro een jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor BidPro aansprakelijk is. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige volzin wordt een nalaten begrepen. 
 2. BidPro is nimmer aansprakelijk voor omzetderving, indirecte schade, gevolgschade en bedrijfsschade. De aansprakelijkheid van BidPro gaat nooit verder dan bepaald in deze algemene voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit andere hoofde, met name onrechtmatige daad. De aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in dit artikel geldt niet voor opzet of grove schuld van BidPro en/of aan haar verbonden personen.
 3. Iedere aansprakelijkheid van BidPro is steeds beperkt tot het door Cliënt reeds aan BidPro betaalde factuurbedrag (exclusief BTW) over het niet of onjuist uitgevoerde gedeelte, met een maximum van € 12.500,00.
 4. BidPro is niet aansprakelijk voor tekortkomingen of nalatigheden van in overleg met Cliënt ingeschakelde derden.

Artikel 11 Geheimhouding

 1. Het kan voorkomen dat BidPro, teneinde haar cliënten effectief te adviseren, begeleiding te bieden en/of te ondersteunen op het gebied van sales en business development, de beschikking krijgt over persoonsgegevens van Cliënt, van (oud-)werknemers van Cliënt of andere aan Cliënt gelieerde personen. BidPro behandelt deze persoonsgegevens zeer vertrouwelijk. BidPro garandeert dat de persoonsgegevens uitsluitend worden gebruikt voor de in lid 1 genoemde doelstellingen en nimmer ter beschikking worden gesteld aan een ander dan de bij de daarin genoemde activiteiten betrokken partijen, tenzij BidPro zich wegens een betrekking in rechte of wettelijke plicht tot anders genoodzaakt ziet.
 2. Partijen zijn verplicht elkaar over en weer alle redelijke medewerking te verlenen teneinde de andere partij in staat te stellen haar verplichtingen op grond van de toepasselijke privacywetgeving na te komen.
 3. Partijen zullen alle informatie, knowhow, (persoons)gegevens of specificaties die verband houden met de uitvoering van deze overeenkomst en/of de onderneming van de andere partij, vertrouwelijk behandelen en zullen deze niet aan derden kenbaar maken, tenzij de partij van wie de informatie afkomstig is daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven. Hetzelfde geldt ten aanzien van de inhoud van de overeenkomst.
 4. Deze geheimhoudingsverplichting geldt niet ten aanzien van informatie die publiekelijk bekend is geworden zonder dat er sprake is van een overtreding van een geheimhoudingsbeding, of indien informatie bij de ontvanger van die informatie al bekend was ten tijde van de ontvangst van de informatie, of als die informatie door een derde is verstrekt, zonder dat die derde daarmee een geheimhoudingsbeding heeft overtreden.

Artikel 12 Slotbepalingen

 1. Iedere rechtsbetrekking die voortvloeit uit of in verband met de in artikel 2 bedoelde betrekkingen is onderworpen aan Nederlands recht, met uitsluiting van enig ander recht.
 2. Deze algemene voorwaarden en hetgeen is bepaald in de overeenkomst, vervangen alle eerder gemaakte afspraken tussen Partijen. Hetgeen in de algemene voorwaarden en in de overeenkomst is bepaald is een volledige weergave van de afspraken die tussen Partijen gelden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk daarvan wordt afgeweken.
 3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of een overeenkomst met Cliënt nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden c.q. overeenkomst volledig van kracht blijven en zal BidPro nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen formuleren, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 4. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of uit de overeenkomst met Cliënt of de werkzaamheden voor Cliënt of enige andere (rechts)handeling voor, met of jegens de Cliënt geven Partijen er de voorkeur aan om het geschil buitengerechtelijk te beslechten, in overleg, al dan niet met behulp van een mediator.
 5. Indien het geschil, ondanks het in 12.4 bepaalde, aan de rechter wordt voorgelegd, zal het geschil in eerste aanleg en hoger beroep worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem. Indien BidPro als eisende partij optreedt is, is zij gerechtigd het geschil aan een andere wettelijk bevoegde rechtbank voor te leggen.

Print deze voorwaarden